saltar
logo
trees
canoe

Contracte de Serveis

Contracte
Jornada d’activitats “El Llac, El Parc + Actiu”
Navarcles a ______________de ___________________ del 20 ... ...
reunits
d’una part
en : Domènec del Rio Costa
domicili :
municipi : -08270- Navarcles BCN
dni :
en representació de
en : MÉS Mingu Esports SLU
domicili : Carrer Sant Benet, 33
municipi : -08270- Navarcles BCN
NIF :
i de l’altre
en : _____________________________
domicili : _________________________
municipi : ________________________
dni : ____________________________
en representació de
en : ____________________________
domicili : ________________________
municipi : ________________________
dni : ____________________________

Amb dues parts reconeixem tenir capacitat suficient, segons dret, per obligar-nos, i per subscriure el present contracte d’arrendament de serveis, restant subjectes a les següents

Clàusules

PRIMERA

– objecte del contracte
El present contracte, compren la prestació per part de MÉS Mingu Esports, del servei de monitors en les activitats lúdiques i esportives seleccionades
Tirolina Gran Rem amb Kayak Tir amb Arc Grans
Tirolina Petita Rem amb Canoa Tir amb Arc Petits
Escalada Pont de Mico Els Raiers
Rappel La Persiana La Xarxa
Bicicleta Tot Terreny Patinet Tot Terreny

MÉS Mingu Esports, disposarà de les instal·lacions i recursos suficients per a la prestació adequada d’aquestes activitats a totes aquelles persones designades com a beneficiaries per l’arrendador dels serveis contractats.

Les activitats es realitzaran per grups i rotatives, per el bon desenvolupament de les mateixes. MÉS Mingu Esports, disposarà dels monitors adients per a cada una de les activitats contractades.

SEGONA

– lloc de prestació del servei
Les activitats es duran a terme en les instal·lacions del complex anomenat “El Llac, El Parc + Actiu”, que a tal efecte disposa aquesta empresa en el “Parc del Llac”, situat en el municipi de Navarcles a la província de Barcelona.

TERCERA

– durada de les activitats
Les activitats es realitzaran el dia ...............
Amb la distribució horària següent .............

QUARTA

– preu del servei
La quantitat pactada s’abonarà de la següent forma 100 € o el 10 % de l’import si aquest supera la quantitat esmentada, al fer la reserva.
El 30 % de l’import total, al signar el present contracte
La resta de l’import, al finalitzar el servei i presentació factura
Els imports es poden fer en efectiu, xec confirmat o transferència bancària al compte Caixa Manresa 2041 0027 27 0040015898

CINQUENA

– garanties de compliment
L’arrendatari podrà desistir lliurement del compliment del present contracte si avisa oportunament amb tres setmanes d’antelació a la data prevista per la realització del servei. En cas que el desestiment es produeixi entre les tres setmanes i tres dies previs a la prestació del servei, quedarà el dipòsit en reserva, per realitzar el servei en el dia que es pacti. La no presentació o el desestiment en els tres dies previs a la prestació del servei, serà causa de pèrdua del dipòsit efectuat en concepte de reserva.

Si algunes de les activitats contractades no poguessin ser realitzades per causes imputables a l’empresa prestatària, MÉS Mingu Esports, es realitzaran altres d’equivalents, en cas que no sigui possible, el preu final serà reduït d’acord amb les tarifes fixades.
No hi haurà cap reducció o indemnització si els serveis no es poden dur a terme per causes de força major o naturals que impedeixin que les activitats es desenvolupin amb les suficients garanties per a la seguretat dels usuaris.

SISENA

– responsabilitats
MÉS Mingu Esports no es fa responsable dels accidents soferts per els usuaris de les activitats contractades que derivin d’una actuació dolosa o negligent dels mateixos, així com d’aquells que s’ocasionin fora de les instal·lacions i del recinte del Parc del Llac.
Igualment, MÉS Mingu Esports, es reserva la potestat d’apartar o negar la realització d’una, vàries o totes les activitats a aquelles persones que es neguin a complir amb les directrius de comportament i seguretat marcades per els monitors en el desenvolupament de les mateixes.

SETENA

– resolucions
Tota qüestió o divergència que pugi sorgir en relació al compliment del present contracte, serà sotmès per desig exprés de les parts a la jurisdicció dels tribunals de Manresa. En prova de conformitat amb les clàusules precedents, ambdues parts signen el present contracte per duplicat en el lloc i data indicats a l’encapçalament